کارگاه نویسندگان گاتهام

کارگاه نویسندگان گاتهام

مأموریت FRIGID نیویورک این است که به هنرمندان نوظهور و برجسته این فرصت را بدهد تا بدون محدودیت در محتوا و فرم یا سبک ، آثار خود را خلق و تولید کنند و صدای آنها را تقویت کند. در سال 1999 ، این برنامه ایجاد شد.

کتاب های کارگاه نویسندگان گاتهام

داستان نویسی