مهدی امین فروغی

مهدی امین فروغی

مهدی امین فروغی متولد تهران 1348، موسیقیدان، دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب، مترجم، پژوهشگر موسیقی و ادبیات آئینی، عاشورا پژوه می باشد. بخشی از فعالیت های وی به شرح ذیل می باشد: ـ رئیس هیئت علمی مرکز مطالعات هنر آئینی
ـ عضو هیئت علمی بنیاد دعبل خزاعی (3 دوره)
ـ عضو هیئت علمی جشنوارۀ کتاب سال عاشورا (3 دوره)
ـ عضو هیئت علمی جشنوارۀ روایت شیدایی
ـ عضو هیئت مدیرۀ بنیاد دعبل خزاعی
ـ عضو شورای موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ مدیر گروه هنر و داور جایزۀ دعبل (3 دوره)
ـ مدیر گروه هنر و داور جشنوارۀ ملی سرو 1398
ـ داوری در شانزدهمین دوره جشنوارۀ ملی ره‌آورد سرزمین نور 1397
ـ داوری در جشنواره‌های دانشجویی کشوری (قرآن و عترت) 1389 تا 1393
ـ داوری در جشنوارۀ دانشجویی سراسری دانشگاه پیام نور 1393
ـ داوری جشنوارۀ پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ داوری در سوگوارۀ ملی جامه‌دران (3 دوره)
ـ داوری در کنگرۀ ملی شعر اربعین [موکب کلمات] 1398
ـ تقدیر شده در جشنوارۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
ـ برندۀ جایزۀ کتاب سال عاشورا
ـ برندۀ جایزه محتشم

کتاب های مهدی امین فروغی

محتشم نامه