محمود فضیلت

محمود فضیلت

محمود فضیلت متولد سال 1335، دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی، نویسنده  با حوزه های تخصصی ادب مشروطه, ازادی, اسب, اقتباس و توارد, القاا مفاهیم, امام حسین(ع), ایلیاد, تاریخ ادبی, تطبیق می باشد.

کتاب های محمود فضیلت

اصول و طبقه بندی نقد ادبی


آهنگ شعر فارسی