همایون جمشیدیان

همایون جمشیدیان

همايون جمشيديان متولد سال 1349 ، فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس در رشته ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر، متون عرفانی و نقد ادبی ، مدرس و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان می باشد.

کتاب های همایون جمشیدیان

ندارد


رنگین کمان بی رنگ