نادیا معقولی

نادیا معقولی

نادیا معقولی متولد سال 1348 ، نویسنده ، مدر س دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبری می باشد. او دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشکده هنر تربیت مدرس است.

کتاب های نادیا معقولی

سیمای مرگ در اساطیر