سو پتن ثوئل

سو پتن ثوئل

سو پتن‌ ثوئل روان درمانگر بازنشسته و روحانی روحانی است. او نویسنده دوازده کتاب است و هنوز هم از نوشتن لذت می برد.

کتاب های سو پتن ثوئل

زن و رهایی از وابستگی