شیرزاد چمین

شیرزاد چمین

شیرزاد چمین رئیس CTI ، بزرگترین سازمان آموزش مربیان در جهان است. CTI مربیان و مدیرانی را در بیشتر شرکتهای Fortune 500 و همچنین استادان دانشکده های بازرگانی استنفورد و ییل آموزش داده است. شیرزاد، مشاور برجسته C-suite ، مربیگری صدها مدیر عامل و تیم های اجرایی آنها را بر عهده داشته است.

کتاب های شیرزاد چمین

هوش مثبت نگر