فاطمه غنی پور

فاطمه غنی پور

فاطمه غنی پور متولد سال 1353، نویسنده و روانشناس ایرانی با حوزه های تخصصی توسعه, توریسم درمانی, کارکرد, گردشگری درمانی, هیجان‌ها در کودکان، کودکان - روان‌شناسی، کودکان و رشد می باشد.

کتاب های فاطمه غنی پور

احساسات کودک من