هالی الکساندر

هالی الکساندر

هالی الكساندر نویسنده مجموعه كتاب Magic Money: A Course in Creating Abundance است. او یک کارآفرین، صاحب مشاغل متعدد، خیرخواه، همسر، مادر، مسافر مشتاق، خواننده و کاوشگر است. او معتقد است شما می توانید هر آنچه را که می خواهید، داشته باشید و انجام دهید، و زمانی باشید که با زندگی و پول با احترامی که شایسته آنها هستند رفتار کنید.

کتاب های هالی الکساندر

پول پربرکت