سعید گل محمدی

سعید گل محمدی

کتاب های سعید گل محمدی

قطار سرعت به سوی ثروت


پنج قطعه اصلی از پازل زندگی


اخلاق حرفه ای در تجارت


نابغه دیوانه


8 عادت زنان موثر


مدیریت ارتباطات