الهام شیروانی شاعنایتی

الهام شیروانی شاعنایتی

الهام شیروانی شاعنایتی متولد سال 1360، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی ادبیات تطبیقی ایرانی و امریکایی, تحرک داستان, داستانهای فارسی قرن 14, داستانهای کوتاه فارسی قرن 14, ... می باشد.

کتاب های الهام شیروانی شاعنایتی

نظریه روایت شناختی


تو داری پدر می شوی!