سعیده امین زاده

سعیده امین زاده

سعیده امین‌زاده نویسنده ی ایرانی متولد 1359 است که بیشتر در حوزه ی رمان نویسی فعالیت می کند. اولین رمان او «سِفرِ سرگردانی» داستان زنی به نسبت جوان است که کارمندی جزء بوده و در اشتیاق بازی در تئاتر رؤیاپردازی می کند.

کتاب های سعیده امین زاده

سفر سرگردانی