ایوب صادقیانی

ایوب صادقیانی

ایوب صادقیانی متولد سال 1361 در اشعار خود که مضمون اجتماعی دارند سیمایی اجتماعی‌نگر از خود را به نمایش گذاشته است و مضامینی برگرفته از زندگی پیرامونش را منعکس می‌کند.

کتاب های ایوب صادقیانی

خواب در ذوزنقه