جرمی هاوتورن

جرمی هاوتورن

جرمی هاوتورن متولد 9 می 1942 ، نویسنده و استاد ممتاز گروه زبان و ادبیات دانشگاه علم و صنعت نروژ است.

کتاب های جرمی هاوتورن

پیش درآمدی بر شناخت رمان