محمود متوسلی

محمود متوسلی

محمود متوسلی متولد سال 1331، دارای کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، 1354، کارشناسی ارشد، افتصاد، دانشگاه اوکلاهاما، آمریکا، 1356، دکتری، اقتصاد، دانشگاه اوکلاهاما، آمریکا، 1360 می باشد. وی عضو موسسه تحقیقات مناطق کویری وبیابانی ایران، 1367/10/11 تا 1370/10/11 و هیات علمی وابسته به دانشکده کارآرینی دانشگاه تهران، ایران، 1392/07/23 تا 1394/07/23 بوده است.

کتاب های محمود متوسلی

اقتصاد آموزش و پرورش


توسعه اقتصادی


اقتصاد نهادی


اقتصاد دانش بنیان


نهادگرایی و مکتب اتریش


تجدید حیات اقتصاد نهادی


اقتصاد نهادی