اسکندر دلدم

اسکندر دلدم

اسکندر دلدم متولد سال 1325٬ استاد دانشگاه٬ مورخ و مولف و روزنامه نگار معاصر است. دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و نزدیک به مقام های تراز اول کشور در آن دوران، در برخی از کتاب هایش به خاطراتش از دوران همکاری با کاخ سلطنتی اشاره می کند. 

کتاب های اسکندر دلدم