مانی پارسا

مانی پارسا

 مانی پارسا متولد سال 1353، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های مانی پارسا

استاد


سرآغازها


لکه


هگل ایرانی


زمان را نوشتن


نام گریز و شعرهای دیگری