احمدبن محمدبن زیدطوسی

احمدبن محمدبن زیدطوسی

اح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زی‍دطوس‍ی مفسر قران در قرن 7 هجری بوده است.

کتاب های احمدبن محمدبن زیدطوسی

قصه یوسف