نیکلاس گروم

نیکلاس گروم

من یک زبان شناس پیکری هستم. تمرکز اصلی کار من استفاده از رایانه برای مطالعه الگوی نهفته در مجموعه های بسیار عظیم داده های زبان است که به طور طبیعی وجود دارد.

کتاب های نیکلاس گروم