سینکلر مک کی

سینکلر مک کی

سینکلر مک کی مرتباً برای روزنامه های دیلی تلگراف و شنوندگان راز می نویسد و کتابهایی راجع به جیمز باند و ترسناک چکش برای اوروم نوشته است. کتاب بعدی او، درباره خدمات "Y" در زمان جنگ جهانی دوم، قرار است توسط Aurum در سال 2012 منتشر شود. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های سینکلر مک کی

بلچلی پارک