اسماعیل شیرعلی

اسماعیل شیرعلی

اسماعيل شيرعلي متولد ۱۳۵۵ نویسنده ی ایرانی است. وی دارای مدرک دکترای تخصصی می باشد و استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مردم شناسی است.

کتاب های اسماعیل شیرعلی

تغییرات اجتماعی و نوگرایی


جامعه شناسی تکنولوژی