مرکز بین الملل سنتز

مرکز بین الملل سنتز

مرکز سنتز بین المللی یک نهاد علمی فرانسوی است، یکی از عناصر تشکیل دهنده بنیاد "Pour la science" است که هر دو توسط هنری بر تاسیس شده و توسط شورای دولتی در 26 نوامبر 1925 شناخته شده است.

کتاب های مرکز بین الملل سنتز

گالیله