شهرزاد نوری صفا

شهرزاد نوری صفا

شهرزاد نوری صفا متولد سال 1354 نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی بررسی تاریخ جهانگشا, تاریخ جهانگشای جوینی, تحول سبکی, تفاسیر (سوره یوسف), می باشد.

کتاب های شهرزاد نوری صفا

بررسی داستان یوسف (ع)