باریس آبراموویچ روزنفلد

باریس آبراموویچ روزنفلد

بوریس روزنفلد (1917-2008) یک ریاضیدان و معلم برجسته پژوهشی و یک مرجع جهانی در تاریخ علم، به ویژه در یونان باستان و قرون وسطی در خاورمیانه بود. وی به عنوان یک عضو کامل آکادمی بین المللی تاریخ علم بود. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را، 7 آوریل 2008 دریافت کرد.

کتاب های باریس آبراموویچ روزنفلد

عمر خیام