فرحناز حسام

فرحناز حسام

فرحناز حسام متولد سال 1341، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی ایران اوضاع اجتماعی 1357 1340, ایران تاریخ پهلوی، 1320 1304, ایران سیاست اجتماعی, جامعه‌شناسی سیاسی ایران, رضاپهلوی، ... می باشد.

کتاب های فرحناز حسام

سفر و گردشگری