پل آرتز

پل آرتز

پل آرتز (متولد سال 1949) در دانشگاه آمستردام به تدریس روابط بین الملل مشغول است. انتشارات وی شامل عربستان سعودی در توازن: اقتصاد سیاسی، جامعه، امور خارجه است (هرست ، 2006 ، ویرایش با گرد نانمان).

کتاب های پل آرتز

عربستان سعودی