آرین والس

آرین والس

آرین والس استاد یادگیری تحول آفرینی برای پایداری اجتماعی-اکولوژیکی در دانشگاه واگنینگن هلند است. وی همچنین کرسی یادگیری اجتماعی و توسعه پایدار یونسکو را دارد.

کتاب های آرین والس