الکه د یونگ

الکه د یونگ

الكه د يونگ متولد سال 1955 ، دارای مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد سنجی و دکترای اقتصاد است. از سال 1994 وی کرسی اقتصاد بین الملل را در دانشگاه Radboud Nijmegen بر عهده دارد.

کتاب های الکه د یونگ

فرهنگ و اقتصاد