حسین تک روستا

حسین تک روستا

حسين تك روستا متولد سال 1365، دارای دکتری مدیریت از دانشگاه فردوسی مشهد است. وی مشاور سرمایه گذاری هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، عضو .هیات موسس و هیات مدیره هلدینگ درمان تامین اجتماعی، عضو کمیته حسابرسی داخلی سازمان تامین اجتماعی، عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی فن آوران، مشاوره و مدیریت در بانک ها و شرکت های تامین سرمایه، عضویت در هیات مدیره شرکت ها در بخش خصوصی و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی می باشد.

کتاب های حسین تک روستا

نهادهای مالی