ستاره امین الهی

ستاره امین الهی

ستاره امین الهی ( متولد بهمن ماه ۱۳۵۸ در تهران )  مجسمه ساز ، شاعر و معمار است. او پس از اتمام تحصیلات معماری در ایران به فرانسه رفت و دومین مدرک کارشناسی ارشد خود را از مدرسه معماری پاریس لویلت دریافت کرد. او پس از تجربه کار در دفاتر معماری از فرانسه به کانادا مهاجرت کرد. از ده سال پیش تا به امروز، به طور تمـام وقـت، بـه کـار
مجسمه سازی میپردازد و در رزومـه ی خـود دو نمایشـگاه انفـرادی وچندین نمایشگاه گروهی دارد. و در حال حاضر مقیم فرانسه است. مجموعه ی « بـه میـانِ نـور و خموشـی » نخستین مجموعه شعر و شامل منتخب شعرهای سالهای ۱۳۷۷ تـا ۱۳۹۹ است.

کتاب های ستاره امین الهی

به میان نور و خموشی