چارلی هیونمن

چارلی هیونمن

چارلي هيونمن (Charlie Huenemann) دانشیار فلسفه در دانشگاه ایالتی یوتا است. وقتی او ده ساله بود، مستندی کوتاه درباره زندگی آبراهام لینکلن تهیه و کارگردانی کرد و سپس خود لباس آبراهام لینکلن به تن کرد و فیلم را به هرکسی که از طریق دستگاه الکتروکاردیوگرام بیمارستان محلی که مادرش در آنجا کار می کرد، نشان داد. زندگی بعدی او سیر مداومی از این قسمت از بی حوصلگی عجیب و غریب بوده است.

کتاب های چارلی هیونمن