کالون ویک

کالون ویک

کال ویک بنیانگذار شرکت فورت هیل است. وی توسط انجمن ارائه دهندگان یادگیری به عنوان "رهبر اندیشه سال" انتخاب شد.
کال به مدت 30 سال چگونگی یادگیری و استفاده از توانایی های جدید افراد در کار را مطالعه کرده است. تحقیقات کال منجر به مفهوم مدیریت پیگیری (R) و توسعه ابزارهای پیگیری وب مبتنی بر وب (R) شد که با افزایش انتقال یادگیری، نتایج را بهبود می بخشد. کال تشخیص داد که خط پایان یادگیری آخرین روز کلاس نیست، اما ماه ها بعد که نتایج بهبودی شخصی و شغلی را می توان اندازه گرفت. این خط پایان جدید در حال تبدیل شدن به استاندارد صنعت یادگیری است.

کتاب های کالون ویک