محمدباقر مقدسی

محمدباقر مقدسی

دکتر محمدباقر مقدسی استاد دانشگاه علوم اسلامی لندن و نویسنده می باشد. او در حدود چهل سال است که به خطابه و سخنرانی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مشغول است.

کتاب های محمدباقر مقدسی

روشنگری در مجالس حسینی