ایلین کمبل

ایلین کمبل

آیلین کمپبل (متولد: 3 فوریه 1956) به جهان سفر کرده و با معلمان متنوعی از آئین های مختلف مذهبی تحصیل کرده است. او می گوید من یک نویسنده و یوگی الهام بخش هستم. زندگی من تحت سلطه کتاب ها قرار گرفته است، چه خواندن آنها، نوشتن آنها، صحبت درباره آنها یا چاپ آنها. من کتابهایی را پیدا می کنم که غذای روح من است و می خواهم الهاماتی را که به من داده اند با دیگران تقسیم کنم.
کتاب های من درباره ذهن آگاهی، تحول و زندگی شاد، می نویسند: کتاب امید زن. کتاب زن شادی؛ بیدار شو و رعد را بشنو. اکنون زمان تغییر است. شادی باغبانی؛ زمان بودن یک ستاره رقصنده ؛ شعله ای زنده منطقه ناشناخته یک هدیه افسانه شفا بخشیدن به قلب و زندگی ما فرهنگ لغت ذهن ، بدن و روح.

کتاب های ایلین کمبل

لذت زن بودن