الکس بلوس

الکس بلوس

الكساندر بلوس (متولد 1969) نویسنده و مجری انگلیسی است. او نویسنده کتابهایی درباره برزیل و ریاضیات و همچنین دارای ستونی در روزنامه گاردین است. الکس بلوس در آکسفورد متولد شد و در ادینبورگ و ساوتهمپتون بزرگ شد. وی در مدرسه جامع همپتون پارک و کالج ششم ریچارد تونتون در ساوتهمپتون تحصیل کرده است. وی برای ادامه تحصیل در رشته ریاضیات و فلسفه در کالج کورپوس کریستی ، آکسفورد ، جایی که سردبیر مقاله دانشجویی Cherwell بود ، ادامه داد.

کتاب های الکس بلوس

مدرسه فوتبال 1