ایرن هاوات

ایرن هاوات

ایرن هاوات نویسنده برای بسیاری از زندگی نامه های مختلف مسیحیان و همچنین چندین کتاب و زندگی نامه برای کودکان است. مهارت های نویسندگی او باعث شده است که از تجارت کتاب استرالیا جایزه بگیرد و به عنوان نویسنده ای قابل اعتماد برای کودکان خردسال شهرت کسب کند.

کتاب های ایرن هاوات

مجموعه آدم های زیاده رو


هری که زیادی کمک می کرد