حجت ایروانی

حجت ایروانی

حجت ایروانی داستان نویس دفاع مقدس می باشد که تالیفات خود را بر اساس تجربیات شخصی اش از جبهه و با تلفیق با خاطرات همرزمانش به داستان تبدیل کرده است. او یکی از دیدبانان جنگ در جبهه های نبرد بوده است. "دیده بان"، "آتش به اختیار"، "تپه های لاله سرخ" و "آلواتان" از جمله آثار اوست.

کتاب های حجت ایروانی

آلواتان