جواد میری

جواد میری

سید جواد میری متولد سال ‏‫۱۳۵۰ ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های جواد میری

ایران در پنج روایت


تداوم و گسست