جواد میری

جواد میری

سید جواد میری متولد سال ‏‫۱۳۵۰ ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های جواد میری

سوسیو کاوی


ایران امروز و فردا


نظریه عام اصلاح دینی


زبان مادری


بازخوانی ایده ایرانشهری


تداوم و گسست


ایران در پنج روایت


هویت و صلح


شریعتی و هایدگر


آزادی و تاریخ