امیر رستمی بابادی

امیر رستمی بابادی

امیر رستمی بابادی متولد سال 1363 نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی بختیاری (گویش) اصطلاح‌ها و واژه‌ها, واژه‌نامه‌ها و ... می باشد.

کتاب های امیر رستمی بابادی

بختیاریکا