مهدی سلمان

مهدی سلمان

مهدي سلمان شاعر اهل بحرین متولد سل 1975 می باشد.

کتاب های مهدی سلمان

بر فرض زیستن