یولیوش کووشی

یولیوش کووشی

یولیوش کووشی فیلسوف استرالیایی متولد مجارستان بود. وی در دانشگاه استرالیای غربی تدریس می کرد. مشهورترین اثر وی نکات اخلاقی (1967) است.

کتاب های یولیوش کووشی

مفاهیم اخلاقی