معین الدین فراهی هروی

معین الدین فراهی هروی

معین الدین فراهی هروی، عارف و واعظ شهیر هرات است. تاریخ تولد وی به درستی معلوم نیست و زندگی کودکی و جوانی وی در تذکره‌ها نیامده است. تنها در کتاب‌های روضةالصفا جلد هفتم و الذریعه به نقل از روضةالصفا و کشف الظنون به طور اختصار از وی نام برده شده است. وی از علماء و عرفای زمان سلطان حسین بایقرا بود و مردی زاهد و پارسا بوده است و از دنیا و بهره‌های آن گریزان؛ مدتی امامت جماعت مسجد جامع هرات را بر عهده داشت؛ ولی شغل وی ارشاد و هدایت مردم از راه وعظ و درس و بحث بوده است. گویند منصب قضا را رد کرد و از تصدی آن سرباز زد.

کتاب های معین الدین فراهی هروی

قصص موسی (ع)