عمادالدین شیخ الحکمایی

عمادالدین شیخ الحکمایی

عمادالدین شیخ‌الحکمایی زاده ۱۳۴۶ در کازرون ، مسئول کتابخانه و بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی همایش آیین‌های ایرانی، نیایش و آب دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله گلستان هنر فرهنگستان هنر، عضو کمیته پژوهش فرهنگستان هنر، مدیر انتشارات کازرونیه، عضو کمیته کارشناسی خرید کتب خطی کتابخانه ملی ایران، عضو هیئت تحریریه مجله وقف میراث جاویدان نشریه پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، مشاور پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، مسئول بخش کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران است.

کتاب های عمادالدین شیخ الحکمایی