محمدعلی زهره ای

محمدعلی زهره ای

محمدعلی زهره ای متولد سال 1348، نویسنده ایرانی است.

کتاب های محمدعلی زهره ای

مدیریت جهانی