الکسی آرکادیویچ استاریکوف

الکسی آرکادیویچ استاریکوف

الکسی آرکادیویچ استاریکوف (Aleksei Arkadevich Starikov) (1892-1962) نویسنده روس بوده است.

کتاب های الکسی آرکادیویچ استاریکوف

فردوسی و شاهنامه