سمیرا بامشکی

سمیرا بامشکی

سمیرا بامشکی متولد سال 1360، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی روایت شناسی, هفت پیکر, مقامات بدیع الزمان همدانی, مقامات حریری, مقامات حمیدی, ... می باشد.

کتاب های سمیرا بامشکی