مهدی محبتی

مهدی محبتی

مهدی محبتی نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه است. وی كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 1367-1363(شاگرد اول دانشگاه)، كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 1370-1367(شاگرد اول دانشگاه)، دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران ، (1374 -1370) است. محبتی دانشیارزبان وادبیات فارسی دانشگاه زنجان می باشد.

کتاب های مهدی محبتی

غصه نان اکسیر جان : آثار منثور


قرن های بی زمان


در جدال با خویشتن


فارسی عمومی نو


ابن فارض


فارسی عمومی


آینه های خندان


اللمع فی التصوف


خوراک سالم


الرساله القشیریه


از معنا تا صورت


بدیع نو


پهلوان در بن بست