جیهان اس سلیمان

جیهان اس سلیمان

جیهان اس سلیمان محقق محیط زیست و مربی با 20 سال کار سخت و نوآوری است. او یک پزشک وابسته به انجمن یونسکو ، بنیانگذار و رئیس انجمن بین المللی مربیان برنامه های درسی (ICEA) ، برنده جایزه آموزش آفریقا و... نیز می باشد.

کتاب های جیهان اس سلیمان

سایبرنتیک آموزش