سعید عبدالملکی

سعید عبدالملکی

سعيد عبدالملكي متولد سال 1360 ، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور ، عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ، پژوهشگر مطالعات روان شناسی  ، مؤلف کتب درسی دانشگاهها و روان شناس و مشاور در امور فردی، اجتماعی و سازمانی می باشد.

کتاب های سعید عبدالملکی

روانشناسی و توسعه