مارک تی کنارد

مارک تی کنارد

مارک تی. کنارد دانشیار فلسفه در کالج ماریمونت منهتن در شهر نیویورک است.

کتاب های مارک تی کنارد

وودی آلن و فلسفه


فلسفه فیلم نوآر